CHL- visite de remerciement 23 février 2021

Visite CHL scaled

Seit 2017 besteet d‘Partenariat tescht der Association Don de Moelle an dem CHL.
 
Zesummen matt der Direktioun vum Centre Hospitalier de Luxembourg hun mer eis Erfolleger Revue passéieren gelooss an iwwert nei Projeten geschwaat!
 
Den Rizo Agovic huet de lescht Joer seng Stammzellspend kritt an domadder en neit Liewen geschenkt kritt. Hien huet eis als Botschafter begleed an op d‘Wichtegkeet vun eiser gemeinsamer Aarbecht higewisen!
Concert de Bienfaisance 15 mars 2023
Laboratoires privés: visites de remerciement 27 ja...